Vi bygger på en bæredygtig fremtid

Flydemørtel

Kalciumsulfat flydemørtel er af høj kvalitet og særdeles velegnet som opvarmet slidlag

Flydende gulvmørtel af kalciumsulfat er en kvalitetsmæssig og økonomisk løsning til at konstruere gulve, og det danner det bedste underlag for ethvert belægningssystem. På grund af mørtelens flydeevne, skaber det en meget jævn overflade, hvilket er vigtigt for at kunne bruge store fliser og moderne designbelægninger. Den høje styrke sikrer maksimal sikkerhed.

Ingen deformationer
Deformationer ses som en af de store udfordringer ved traditionelle cementærer afretningslag (Estrich) da disse er ansvarlig for senere sænkning af afretningens kanter.

Flydemørtel deformerer ikke, hvilket betyder, at dette problem ikke kan opstå. Kantsynkning sker typisk med cementære slidlagsløsninger.
Slidlagets kanter hæver sig indledningsvis i tørrefasen.

Dette skyldes cementærer slidlags kraftige svind. Tørringen af overfladen forårsager ujævn krympning over tykkelsen af afretningslagret. Denne effekt kan sammenlignes med en skive pølse eller ost, der ligger åbent på en tallerken, som også buer opad i kanterne med tiden. Efter noget tid synker afretningskanterne igen. På dette tidspunkt er topbeklædningen allerede lagt, kantsamlingerne åbner sig og silikonefuger rives op.

revnede silikonesamlinger skal repareres på det rigtige tidspunkt. Hvis reparationer udføres for tidligt, skal de efterbearbejdes igen senere. Venter du længere, vil snavs og vand trænge ind i kantsamlingerne. Da sænkningen af kanterne er meget mere udbredt i hjørnerne end i de øvrige områder, har den reparerede kantfuge en ujævn fugetykkelse. Især ved højkvalitetsbelægninger påvirker dette den visuelle effekt og gulvets ædle karakter. Ved at bruge kalciumsulfat flydemørtel undgår man ovennævnte udfordringer.

Ideel til gulvvarme
Kalciumsulfat flydemørtel er særdeles velegnet som opvarmede slidlag på grund af den optimale varmerørsindkapsling, den høje varmeledningsevne og den lave nominelle afretningslagstykkelse. Flydemørtelen absorberer hurtigt varmen fra varmerørene og sender den straks videre til luften i rummet. Dette resulterer i et opvarmet afretningslag, der er energieffektivt og kan reagere hurtigt på temperaturændringer.

Optimal til brug af regenerative energikilder
På grund af den gode varmeledning beskrevet ovenfor er et flydende afretningslag også ideel til jordvarme- eller jordvarmeanlæg eller varmepumper med lave fremløbstemperaturer.

 

Bedre ergonomi for medarbejderne
Da udlægningen af kalciumsulfat flydemørtelen forgår stående er ergonomien betydelig bedre end ved traditionelt slidlag, hvor medarbejderne arbejder i meget dårlige arbejdsstillinger.

Hurtigere byggeri forløb
Lægningsrater pr. støbedag på mere end 1.000 m² pr. dag kan realiseres; installationstiden reduceres væsentligt. Under normale klimatiske forhold kan flydende afretningslag betrædes efter cirka 24 timer og kan delvist belastes efter 48 timer. Efterfølgende arbejde i indretningen kan udføres uden tidstab. Den hurtige udlægning af store arealer og den hurtige lastkapacitet er med til at spare tid og penge.

Høj planhed
På grund af de gode flydeevner kan der opnås meget jævne afretningsflader. Det er optimale forhold for lægning af fliser og plader i storformat samt for designbelægninger. Derfor kan behovet for spartelmasser minimeres betragteligt.

Lav nominel afretningslagtykkelse
Den høje bøjningstrækstyrke af et kalciumsulfat flydemørtel det muligt at reducere afretningslagtykkelsen med op til 20 % sammenlignet med konventionelle afretningslag. Højden opnået på denne måde kan bruges til yderligere varme- og trinlydsisolering. Vægtbelastningen er lavere og en optimal forudsætning for brug ved renovering.

Ingen forstærkning
På grund af den høje styrke, især på grund af den høje bøjningstrækstyrke, kan armering også undlades i flydende afretningslag under natursten og keramiske belægninger frafaldes. Armering forbedrer ikke afretningens bæreevne, som det ofte antages. På den anden side fordyrer det monteringen af afretningslagskonstruktionen og, hvis det senere bliver nødvendigt, også afmonteringen, da dette besværliggøres meget.

Fugefri indbygning
Kalciumsulfat flydemørtel hærder med lidt stress og viser meget lidt deformationsadfærd. Dette gør det muligt at fremstille afretningsfladen med få fuger. Udover konstruktionsfuger skal der kun arrangeres kantsamlinger og ved store arealer eller opvarmede afretningslag bevægelsesfuger.

God tørreadfærd
Flydende afretningslag tørrer jævnt ud på grund af deres porestruktur. På grund af den lave lagtykkelse opnås den nødvendige belægnings til afdækning mindst lige så hurtigt som med konventionelle afretningslag under samme byggepladsforhold. Da kalciumsulfat flydemørtel kan påvirkes med gulvvarme på tredje dagen efter støbning kan udtørring accelereres betydeligt.

Læs her om flere fordele ved flydemørtel

Ved et kalciumsulfat flydemørtel skyldes
byggematerialets
kemiske og fysiske egenskaber:

 • Ingen deformationer
 • Optimal til gulvvarme – gulvvarme
  kan ibrugtages 3 dage efter støbning.
 • Optimal til brug af regenerative
  energikilder (lavtemperatur systemer)
 • Bedre ergonomi for medarbejderne
 • Hurtigere forløb i byggeriet
 • Høj planhed
 • Lavere nominel
  afretningslagstykkelse
 • Ingen behov for armering
 • Nærmest fugefri
 • Gode udtørringsværdier

Dokumentation